Home > Decizia Curtii Constitutionale nr. 404/2007 fr ru
 
 
 
 

Decizia Curtii Constitutionale nr. 404/2007


Curtea Constitutionala

Decizia 404 din 3 mai 2007 (Decizia 404/2007)


referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 6 teza a doua si art. I pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991


Ioan Vida             - presedinte
Nicolae Cochinescu - judecator
Aspazia Cojocaru - judecator
Acsinte Gaspar - judecator
Kozsokar Gabor - judecator
Petre Ninosu - judecator
Ion Predescu - judecator
Serban Viorel Stanoiu - judecator
Tudorel Toader - judecator
Ion Tiuca - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent

   Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 teza a doua si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, exceptie ridicata de Ruslan Deleanu, Ghenadie Brega si Olga Brega in Dosarul nr. 8.789/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
   La apelul nominal raspunde Ruslan Deleanu, in nume propriu si ca reprezentant al autorilor exceptiei Ghenadie Brega si Olga Brega.
   Avand cuvantul, acesta solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate asa cum a fost formulata, reiterand pe larg argumentele expuse in motivarea acesteia. Arata totodata ca invoca si un interes public in ceea ce priveste admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a art. I pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003, intrucat acest text de lege vizeaza acei cetateni romani care fie au redobandit cetatenia romana incepand cu anul 1991 si si-au mentinut domiciliul in strainatate, iar in ultimii patru ani si-au stabilit domiciliul in Romania, fie redobandesc cetatenia romana in prezent si isi stabilesc domiciliul in Romania.

Depune la dosar concluzii scrise.
   Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, aratand ca, in cauza, actiunea principala in care a fost invocata aceasta se identifica cu exceptia de neconstitutionalitate, astfel incat sesizarea Curtii a fost facuta in mod nelegal, cu incalcarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992.

   C U R T E A,

   avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
   Prin Incheierea din 6 noiembrie 2006, pronuntata in Dosarul nr. 8.789/2/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 teza a doua si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Exceptia a fost ridicata de reclamantii Ruslan Deleanu, Ghenadie Brega si Olga Brega in dosarul mentionat.
   In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Ghenadie Brega si Olga Brega sustin, in esenta, ca art. 6 teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 incalca liberul acces la justitie si dreptul la petitionare prin aceea ca "au fost constransi sa astepte patru ani spre a putea depune cererea de redobandire a cetateniei romane la [...] Ministerul Justitiei, in conditiile unei legale sederi in Romania". In ceea ce priveste art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003, Ruslan Deleanu sustine ca ingradeste dreptul la libera circulatie in Uniunea Europeana pentru o perioada de 4 ani de la data stabilirii domiciliului in Romania, in contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 53, referitoare la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. Totodata, arata ca acelasi text legal instituie o discriminare intre cetatenii romani pe criteriul originii etnice.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, normele criticate nefiind in contradictie cu prevederile constitutionale invocate.
   In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
   Guvernul considera ca dispozitiile legale criticate nu incalca textele constitutionale invocate, astfel incat exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
   Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia este neintemeiata, intrucat prevederile legale criticate nu incalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea in drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 25 privind libera circulatie. Se mai arata ca art. 51 si 53 din Constitutie nu au incidenta in cauza.
   Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

   C U R T E A,

   examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:


Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
   In ceea ce priveste obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata ca acesta il constituie, potrivit numerotarii date de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003, prevederile art. I pct. 6 teza a doua si art. I pct. 18 din acest act normativ.
   Ca urmare, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 6 teza a doua si art. I pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 399 din 9 iunie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 405/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003, avand urmatoarea redactare:
   -Art. I pct. 6 «Dupa articolul 10 se introduc doua noi articole, articolele 101 si 102, cu urmatorul cuprins:
   "[...]
   Art. 102.
   Persoanele prevazute la art. 101 care au domiciliul sau resedinta in Romania pot depune la Ministerul Justitiei o cerere de redobandire a cetateniei romane dupa implinirea unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de sedere, respectiv al stabilirii domiciliului in Romania."»
   -Art. I pct. 18 «Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:

"Art. 371
   Persoanele prevazute la art. 101 care au redobandit cetatenia romana cu stabilirea domiciliului in Romania sau care si-au stabilit ulterior domiciliul in Romania nu vor putea exercita dreptul la libera circulatie in baza pasaportului emis de autoritatile romane pentru a calatori in alte state decat statul de origine timp de 4 ani de la data stabilirii, respectiv a schimbarii domiciliului.
   Ministerul de Interne poate acorda dispensa pentru exercitarea dreptului la libera circulatie, prin derogare de la prevederile alin. 1, in urmatoarele situatii:
   a) reintregirea familiei sau vizitarea sotului ori a unei rude pana la gradul II inclusiv;
   b) vizitarea unei rude pana la gradul IV grav bolnave;
   c) realizarea unei interventii medicale in lipsa careia sanatatea persoanei ar fi in pericol;
   d) efectuarea unui stagiu de perfectionare sau ca urmare a obtinerii unei burse;
   e) deplasari determinate de natura ocupatiei exercitate in Romania."»
   Dispozitiile constitutionale considerate a fi incalcate sunt cele ale art. 16 privind Egalitatea in drepturi, ale art. 21 privind Accesul liber la justitie, ale art. 25 privind Libera circulatie, ale art. 51 privind Dreptul de petitionare si ale art. 53 referitor la Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.
   Examinand exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulata, Curtea constata ca aceasta a fost ridicata intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei actiuni in contencios administrativ in baza art. 9 din Legea nr. 554/2004, prin care s-a solicitat anularea acelorasi texte legale criticate ca neconstitutionale, cu motivarea ca incalca prevederile Legii fundamentale cuprinse in art. 16 privind Egalitatea in drepturi, in art. 21 privind Accesul liber la justitie, in art. 25 privind Libera circulatie, in art. 51 privind Dreptul de petitionare si in art. 53 referitor la Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.   Or, potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie, instanta de contencios constitutional "hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial", iar, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei in orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia". Din aceste dispozitii legale rezulta ca legile si ordonantele Guvernului nu pot fi atacate pe cale principala, prin actiune introdusa exclusiv in acest scop la instanta de judecata sau de arbitraj comercial, ci numai pe cale de exceptie, in vederea valorificarii unui drept subiectiv sau a unui interes legitim, sens in care Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat in jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 761 din 31 octombrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006. Tot astfel, Curtea a retinut, prin Decizia nr. 66 din 25 ianuarie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 15 februarie 2007, ca, atunci cand obiect exclusiv al actiunii principale introduse la instanta de judecata este constatarea neconstitutionalitatii unei ordonante simple sau ordonante de urgenta a Guvernului, respectiv a unor dispozitii ale unor asemenea acte normative, exceptia de neconstitutionalitate este transformata intr-o veritabila actiune, pierzandu-si astfel natura sa de exceptie, inteleasa ca un mijloc de aparare care nu pune in discutie fondul pretentiei deduse judecatii.

 Intrucat in cazul de fata actiunea principala, deci fondul cauzei, se identifica practic cu exceptia de neconstitutionalitate, sesizarea Curtii a fost facuta in mod nelegal, cu incalcarea prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 si, ca urmare, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.
   Pentru motivele mai sus aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

   CURTEA CONSTITUTIONALA

   In numele legii

   D E C I D E:

   Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 6 teza a doua si art. I pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, exceptie ridicata de Ruslan Deleanu, Ghenadie Brega si Olga Brega in Dosarul nr. 8.789/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
   Definitiva si general obligatorie.
   Pronuntata in sedinta publica din data de 3 mai 2007.

   PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

   Magistrat-asistent,
Marieta Safta

 
 
 
 
 

 

Avocat Deleanu Ruslan - Avocat in Baroul Bucuresti